Recre­a­tie­groen beter toe­gan­ke­lijk maken

In 2010 wil minis­ter Ger­da Ver­burg van LNV onder meer  het recre­a­tie­groen rond de stad beter bereik­baar maken met aan­trek­ke­lij­ke groe­ne stad-land­ver­bin­din­gen.

Bestaan­de snel‑, spoor- en vaar­we­gen vor­men vaak barrières om het lan­de­lij­ke gebied te berei­ken. Door ver­de­re ver­ste­de­lij­king, aan­leg of opwaar­de­ring van wegen en sane­ring van over­we­gen neemt de barrièrevorming alleen maar toe.

Met sub­si­die van het minis­te­rie van LNV brengt het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie de bereik­baar­heid van het groen rond­om de G31 in beeld. Zoals de opper­vlak­te aan ‘geschikt’ land­ge­bruik voor wan­de­len en fiet­sen, zoals bos en natuur, de opper­vlak­te agra­risch gebied en de mate van ont­slui­ting voor wan­de­len en fiet­sen.

De resul­ta­ten zul­len door LNV wor­den gebruikt in het over­leg met de G31 om het belang en de urgen­tie van goed bereik­baar, toe­gan­ke­lijk groen om de stad aan te tonen.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie