Kan bam­boe wer­ken als geluids­scherm? — VIDEO-

De pro­vin­cie Noord-Hol­­land, Rijks­wa­ter­staat, Stads­re­gio Amster­dam en de gemeen­te Amster­dam star­ten vrij­dag 2 okto­ber 2015 met een bij­zon­de­re prak­tijk­proef langs de Scha­ger­weg (N245) in de gemeen­te Lan­ge­dijk. De komen­de jaren wordt op deze proef­lo­ca­tie onder­zocht of een geluids­scherm van levend bam­boe een ver­ant­woord, duur­zaam en voor­de­lig alter­na­tief is voor de regu­lie­re geluids­scher­men langs de Neder­land­se […]