Nieuw (promotie)onderzoek naar hit­te­stress

Ste­de­lij­ke hit­te­stress, dagen waar­op het extreem warm is in de stad, is gevaar­lijk. In de maan­den decem­ber en janu­a­ri zal niet bij ieder­een het pro­bleem ‘hit­te’ top­pri­o­ri­teit heb­ben, toch vraagt de opwar­ming van het ste­de­lij­ke mili­eu steeds meer aan­dacht. In novem­ber pro­mo­veer­de onder­zoe­ker Nat­ha­lie Theeu­wes, werk­zaam bij NWO, op onder­zoek naar moge­lijk­he­den om het ‘hit­­te-eiland-effect’ […]

Pro­mo­tie­on­der­zoek: “Meer diver­si­teit in beplan­ting groe­ne daken is wen­se­lijk”

Een groen dak is gevoe­lig voor droog­te. Bij de aan­leg van een groen dak dient men daar­om ver­der te kij­ken dan alleen de stan­daard­lijst met vet­plan­ten, mos­sen en krui­den, stelt Car­men van Meche­len. Voor haar pro­mo­tie­on­der­zoek aan de Katho­lie­ke Uni­ver­si­teit Leu­ven ging ze in Zuid-Fran­k­rijk op zoek naar geschik­te medi­ter­ra­ne plan­ten voor de aan­leg van […]