Tien pro­cent meer groen in ste­de­lijk gebied bespaart € 95 mil­joen op ziek­te­kos­ten

Er kan jaar­lijks € 95 mil­joen bespaard wor­den op ziek­te­kos­ten bij men­sen met depres­sie en angst­stoor­nis­sen als er in ste­de­lij­ke wij­ken in Neder­land tien pro­cent meer groen komt. Met deze bere­ke­ning komt advies­bu­reau KPMG in opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, gis­te­ren tij­dens het Neder­lands Con­gres Volks­ge­zond­heid (NCVGZ) op de Amster­dam­se […]

Stads­land­bouw neemt toe en kan 10 pro­cent van loka­le voed­sel­vraag pro­du­ce­ren

Een groei­end aan­tal Neder­land­se ste­den doet mee aan ini­ti­a­tie­ven voor voed­sel­pro­duc­tie in de stad en de stads­rand­zo­ne. Deze voed­sel­pro­duc­tie is bestemd voor de loka­le inwo­ners. In the­o­rie kan een stad voor onge­veer 10 pro­cent zelf­voor­zie­nend zijn. De pro­ce­du­res tot toe­stem­ming voor een stads­tuin duren nog lang, maar uit­ge­brei­de plan­nen zijn er wel. De inte­gra­tie van […]