Jaar­beurs­plein krijgt groe­ne bouw­hek­ken

Het Utrecht­se Jaar­beurs­plein is nu niet direct een ‘groe­ne’ plek in Neder­land. Maar ambi­ti­eu­ze bouw­plan­nen, die het hele gebied rond het sta­ti­on Utrecht Cen­traal een nieuw gezicht zul­len geven, wor­den nu aan­ge­gre­pen om ook tij­de­lijk, tij­dens de bouw, het plein te ver­groe­nen. De Green Busi­ness Club (GBC) Utrecht Cen­traal, waar­in gro­te bedrij­ven met belan­gen in […]