Groen opgroei­en!

De Raad voor het Lan­de­lijk Gebied (de Raad) meent dat een vroeg­tij­di­ge ont­moe­ting met de groe­ne omge­ving niet alleen voor­de­lig is voor de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van kin­de­ren maar ook voor de maat­schap­pij als geheel. Als de kin­de­ren van nu de groe­ne omge­ving vroeg­tij­dig leren ken­nen, is de kans gro­ter dat zij zich later ook bekom­me­ren […]