Groen opgroei­en!

De Raad voor het Lan­de­lijk Gebied (de Raad) meent dat een vroeg­tij­di­ge ont­moe­ting met de groe­ne omge­ving niet alleen voor­de­lig is voor de per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling van kin­de­ren maar ook voor de maat­schap­pij als geheel. Als de kin­de­ren van nu de groe­ne omge­ving vroeg­tij­dig leren ken­nen, is de kans gro­ter dat zij zich later ook bekom­me­ren om een veel­zij­di­ge natuur, gezond voed­sel en afwis­se­len­de land­schap­pen. Een groen col­lec­tief geheu­gen blijft dan in stand. Het in con­tact staan met een groe­ne leef­we­reld is voor kin­de­ren bevor­der­lijk voor gezond­heid, cre­a­ti­vi­teit en soci­a­le inter­ac­ties.

Het advies ‘Groen opgroeien!’ is een plei­dooi voor een samen­han­gend en maat­schap­pe­lijk breed inge­sto­ken groen jeugd­be­leid.

Op 5 juni orga­ni­seert Het Por­taal voor de Raad een debat met als doel de ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders bij elkaar te bren­gen en te sti­mu­le­ren tot het maken van ver­volg­af­spra­ken. Het advies­rap­port zal aan het ein­de van het och­tend­pro­gram­ma wor­den aan­ge­bo­den aan Ger­da Ver­burg, minis­ter van LNV. Graag nodi­gen wij u uit voor deze bij­een­komst, want uw hulp bij het door­pak­ken op de aan­be­ve­lin­gen uit het rap­port is hard nodig!

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
U kunt zich hier aan­mel­den

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, gezond­heid, jeugd­be­leid

Bron:
Het Por­taal
Raad voor het Lan­de­lijk Gebied