Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren. Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid […]