Leer­krach­ten en leer­lin­gen wil­len vaker bui­ten les

Van­daag vindt de eer­ste Bui­ten­les­dag plaats. Tij­dens deze dag is de Rap­por­ta­ge Bui­ten­les van DUO gepre­sen­teerd, waar­uit blijkt dat leer­krach­ten over­we­gend posi­tie­ve effec­ten zien van bui­ten les­ge­ven. Uit de lite­ra­tuur­stu­die van weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as blijkt dat leer­lin­gen cog­ni­tief beter pres­te­ren als zij meer bewe­gen en bui­ten spe­len. Twee­der­de van alle leer­krach­ten zou vaker bui­ten les […]