VHG geeft rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit

Bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG heeft onlangs het rap­port ‘De Meer­waar­de van Groen’ uit­ge­bracht, waar­in het belang van het groen cen­traal staat. Aan­ge­zien steeds meer bestuur­ders, bewo­ners, bedrij­ven, cor­po­ra­ties en ont­wik­ke­laars  de meer­waar­de van groen inzien in hun eigen gemeen­te, wijk of pro­ject. Met de bezui­ni­gings­ron­de op de gemeen­te­be­gro­tin­gen dreigt een ver­scha­ling in de aan­leg en het onder­houd […]

Bedrij­ven­ter­rei­nen heb­ben onver­wach­te meer­waar­de voor natuur

“Bedrijventerreinen kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len bij het behoud van natuur en bio­di­ver­si­teit, juist van­we­ge hun lig­ging en landgebruik.” Dat stelt ir. Rob­bert Snep, land­schapse­co­loog bij Alter­ra, Wage­nin­gen UR. Bedrij­ven­ter­rei­nen staan voor­al bekend van­we­ge hun lelijk­heid en pro­mi­nen­te aan­we­zig­heid in de rand van ste­den en langs wegen. Veel ter­rei­nen zijn ver­ou­derd en toe aan her­struc­tu­re­ring. […]