Groe­ne omge­ving als bind­mid­del voor hoog­ge­kwa­li­fi­ceer­de mede­wer­kers

De gemeen­te Eind­ho­ven hecht veel waar­de aan een land­schap­pe­lij­ke omge­ving op bedrij­ven­lo­ca­ties. In de visie van de gemeen­te draagt de aan­we­zig­heid van groen posi­tief bij aan de werk­be­le­ving. Maar welk belang hech­ten Eind­ho­ven­se onder­ne­mers zelf aan een groe­ne werk­om­ge­ving?    Voor Ad van Ber­lo, oprich­ter van design­bu­reau Van­Ber­lo, was de belang­rijk­ste aan­lei­ding om met zijn […]

Cog­ni­zant plant 100.000 bomen om haar 100.000 mede­wer­kers te eren

Cog­ni­zant, dienst­ver­le­ner in IT-con­­sul­tan­­cy, heeft onlangs haar 100.000ste mede­wer­kers aan­ge­no­men. Om deze mijl­paal te vie­ren, plant Cog­ni­zant 100.000 bomen over de hele wereld om elke mede­wer­ker te eren en om een beter mili­eu te sti­mu­le­ren. Lees hier het vol­le­di­ge bericht » Bron:Alle­pers­be­rich­ten