Quicks­can geeft inzicht: hoe groen is mijn dorp, stad, regio, pro­vin­cie?

Als een gemeen­te (of een regio, een pro­vin­cie, of een land) één pri­mai­re ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft, één kern­taak, dan is het wel de leef­baar­heid. Let­ter­lijk: Hoe geschikt en aan­trek­ke­lijk is een gebied of gemeen­schap om er te wonen en te wer­ken? Dat fun­da­men­te­le begrip ‘leef­baar­heid’ ver­dwijnt nog wel­eens naar de ach­ter­grond, in ach­te­lo­ze dis­cus­sies over pri­o­ri­tei­ten […]

Min­stens 1000 ha Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Steeds lui­der en steeds dui­de­lij­ker wordt in de poli­tie­ke dis­cus­sie, op lan­de­lijk, pro­vin­ci­aal en gemeen­te­lijk niveau, de roep om een kli­maat­be­wus­te invul­ling van de open­ba­re ruim­te. Geluk­kig speelt deze dis­cus­sie ook een hoofd­rol in Den Haag, in de aan­loop naar de kabi­nets­for­ma­tie. We zien de teke­nen van kli­maat­ver­an­de­ring om ons heen: dro­ge peri­o­des, afge­wis­seld met […]

m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­­tuin aan op het school­plein. OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van […]