Land­schaps­vei­ling

Deze web­si­te is een ini­ti­a­tief van ken­nis­cen­trum Tri­ple E en biedt het beheer en onder­houd van land­schaps­ele­men­ten ‘te koop’ aan. Deze ele­men­ten wor­den aan­ge­dra­gen door aller­han­de natuur­or­ga­ni­sa­ties. Voor kopers van land­schaps­ele­men­ten geldt dat zij niet let­ter­lijk ‘eigenaar’ wor­den maar par­ti­ci­pant. De bij­dra­gen van par­ti­ci­pan­ten garan­de­ren dat de land­schaps­ele­men­ten voor de komen­de jaren beheerd en beschermd […]