Land­schaps­vei­ling

Deze web­si­te is een ini­ti­a­tief van ken­nis­cen­trum Tri­ple E en biedt het beheer en onder­houd van land­schaps­ele­men­ten ‘te koop’ aan. Deze ele­men­ten wor­den aan­ge­dra­gen door aller­han­de natuur­or­ga­ni­sa­ties. Voor kopers van land­schaps­ele­men­ten geldt dat zij niet let­ter­lijk ‘eigenaar’ wor­den maar par­ti­ci­pant. De bij­dra­gen van par­ti­ci­pan­ten garan­de­ren dat de land­schaps­ele­men­ten voor de komen­de jaren beheerd en beschermd wor­den.

Om het belang van het ini­ti­a­tief te onder­stre­pen, doneer­de de minis­ter als eer­ste onli­ne 4.000 euro voor de aan­leg van een hoog­stam­boom­gaard bij Natuur­mo­nu­men­ten in de IJs­sel­val­lei. Ver­burg mag zich nu namens het minis­te­rie van LNV de trot­se ‘participant’ van een stuk­je land­schap­be­heer noe­men.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier om ken­nis te maken met deze site

Ook inte­res­sant:
Land­schap, natuur­be­houd

Bron:
Land­schaps­vei­ling