Laar­beek beschermt waar­de­vol groen beter

De gemeen­te Laar­beek gaat een bomen­be­leids­plan opstel­len, één van de onder­de­len hier­uit is de zoge­naam­de Groe­ne Kaart. Op deze kaart zul­len alle (poten­ti­eel) waar­de­vol­le bomen en groe­nele­men­ten opge­no­men wor­den. Voor alle ele­men­ten die niet op de Groe­ne Kaart komen te staan, is in de toe­komst geen kap­ver­gun­ning meer nodig. Daar­mee wordt invul­ling gege­ven aan de […]