Laarbeek beschermt waardevol groen beter

De gemeente Laarbeek gaat een bomenbeleidsplan opstellen, één van de onderdelen hieruit is de zogenaamde Groene Kaart. Op deze kaart zullen alle (potentieel) waardevolle bomen en groenelementen opgenomen worden. Voor alle elementen die niet op de Groene Kaart komen te staan, is in de toekomst geen kapvergunning meer nodig. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens tot verdere deregulering, maar wordt tevens het groen dat echt waardevol is beter beschermd.

Om te kunnen vaststellen wat waardevol groen is, heeft de projectgroep die het opstellen van het bomenbeleidsplan begeleidt een aantal criteria opgesteld. Op die manier kan zo objectief mogelijk worden vastgesteld wat wel en wat niet op de Groene Kaart thuishoort. De Groene Kaart bestaat uit puntelementen (individuele bomen), lijnelementen (lanen of houtsingels) en vlakelementen (bosjes, parken, landgoederen).

Hoofdgroenstructuur
Alle gemeentebomen met een stamomtrek vanaf 50 centimeter komen op de Groene Kaart. Daarnaast worden de groenelementen die onderdeel zijn van de zogenaamde hoofdgroenstructuur of de landschappelijke structuur op de Groene Kaart geplaatst. De landschappelijke structuur ligt vast in het Landschapsontwikkelingsplan en de hoofdgroenstructuur is onderdeel van het Groenbeleidsplan dat op 22 september op de agenda van de gemeenteraad staat. Aanvullend hierop kunnen andere bomen of groenelementen op de Groene Kaart geplaatst worden. Voorwaarde is wel dat de boom of het groenelement voor minimaal 50% zichtbaar moet zijn vanuit de openbare ruimte.

Criteria
Daarnaast moet voldaan worden aan één of meer van de volgende criteria:

  • een hoge beeldkwaliteit, het groen markeert de plek en bepaalt de sfeer;
  • een hoge cultuur(historische) waarde, bijvoorbeeld leibomen voor boerderijen, herdenkingsbomen, oude boomgaarden of landgoedbeplanting;
  • een hoge natuurwaarde, het groen is leefgebied van een bijzondere diersoort;
  • een hoge landschappelijke waarde, bosjes, houtsingels e.d. die het karakter van het landschap bepalen;
  • een andere bijzondere waarde, bijvoorbeeld een weinig voorkomende soort, groeivorm of snoeiwijze;
  • een goede toekomstverwachting, groenelementen die potentieel waardevol zijn zoals bomen die uit kunnen groeien tot de monumentale bomen van de toekomst.

De huidige lijst van waardevolle en bijzondere bomen
Sinds 2008 heeft de gemeente Laarbeek al een lijst van waardevolle en bijzondere bomen. Deze bomen worden allemaal opnieuw bekeken en als de kwaliteit nog goed is én voldaan wordt aan de hiervoor genoemde criteria, zullen deze bomen ook opgenomen worden op de Groene Kaart. Op dat moment vervalt de huidige lijst van waardevolle en bijzondere bomen.

Klik hier voor meer info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.