Laar­beek beschermt waar­de­vol groen beter

De gemeen­te Laar­beek gaat een bomen­be­leids­plan opstel­len, één van de onder­de­len hier­uit is de zoge­naam­de Groe­ne Kaart. Op deze kaart zul­len alle (poten­ti­eel) waar­de­vol­le bomen en groe­nele­men­ten opge­no­men wor­den. Voor alle ele­men­ten die niet op de Groe­ne Kaart komen te staan, is in de toe­komst geen kap­ver­gun­ning meer nodig. Daar­mee wordt invul­ling gege­ven aan de wens tot ver­de­re dere­gu­le­ring, maar wordt tevens het groen dat echt waar­de­vol is beter beschermd.

Om te kun­nen vast­stel­len wat waar­de­vol groen is, heeft de pro­ject­groep die het opstel­len van het bomen­be­leids­plan bege­leidt een aan­tal cri­te­ria opge­steld. Op die manier kan zo objec­tief moge­lijk wor­den vast­ge­steld wat wel en wat niet op de Groe­ne Kaart thuis­hoort. De Groe­ne Kaart bestaat uit pun­tele­men­ten (indi­vi­du­e­le bomen), lijn­ele­men­ten (lanen of hout­sin­gels) en vlak­ele­men­ten (bos­jes, par­ken, land­goe­de­ren).

Hoofd­groen­struc­tuur
Alle gemeen­te­bo­men met een sta­mom­trek van­af 50 cen­ti­me­ter komen op de Groe­ne Kaart. Daar­naast wor­den de groe­nele­men­ten die onder­deel zijn van de zoge­naam­de hoofd­groen­struc­tuur of de land­schap­pe­lij­ke struc­tuur op de Groe­ne Kaart geplaatst. De land­schap­pe­lij­ke struc­tuur ligt vast in het Land­schaps­ont­wik­ke­lings­plan en de hoofd­groen­struc­tuur is onder­deel van het Groen­be­leids­plan dat op 22 sep­tem­ber op de agen­da van de gemeen­te­raad staat. Aan­vul­lend hier­op kun­nen ande­re bomen of groe­nele­men­ten op de Groe­ne Kaart geplaatst wor­den. Voor­waar­de is wel dat de boom of het groe­nele­ment voor mini­maal 50% zicht­baar moet zijn van­uit de open­ba­re ruim­te.

Cri­te­ria
Daar­naast moet vol­daan wor­den aan één of meer van de vol­gen­de cri­te­ria:

  • een hoge beeld­kwa­li­teit, het groen mar­keert de plek en bepaalt de sfeer;
  • een hoge cultuur(historische) waar­de, bij­voor­beeld lei­bo­men voor boer­de­rij­en, her­den­kings­bo­men, oude boom­gaar­den of land­goed­be­plan­ting;
  • een hoge natuur­waar­de, het groen is leef­ge­bied van een bij­zon­de­re dier­soort;
  • een hoge land­schap­pe­lij­ke waar­de, bos­jes, hout­sin­gels e.d. die het karak­ter van het land­schap bepa­len;
  • een ande­re bij­zon­de­re waar­de, bij­voor­beeld een wei­nig voor­ko­men­de soort, groei­vorm of snoei­wij­ze;
  • een goe­de toe­komst­ver­wach­ting, groe­nele­men­ten die poten­ti­eel waar­de­vol zijn zoals bomen die uit kun­nen groei­en tot de monu­men­ta­le bomen van de toe­komst.

De hui­di­ge lijst van waar­de­vol­le en bij­zon­de­re bomen
Sinds 2008 heeft de gemeen­te Laar­beek al een lijst van waar­de­vol­le en bij­zon­de­re bomen. Deze bomen wor­den alle­maal opnieuw beke­ken en als de kwa­li­teit nog goed is én vol­daan wordt aan de hier­voor genoem­de cri­te­ria, zul­len deze bomen ook opge­no­men wor­den op de Groe­ne Kaart. Op dat moment ver­valt de hui­di­ge lijst van waar­de­vol­le en bij­zon­de­re bomen.

Klik hier voor meer info »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.