Aan­leg ‘groene’ laan in Leeu­war­den

Uiter­lijk begin vol­gend jaar wil Leeu­war­den begin­nen met de aan­leg van de Over­ijs­sel­sel­aan, de nieu­we weg tus­sen de stad en Werp­ster­hoek. De Over­ijs­sel­sel­aan krijgt een ‘groene omge­ving’. Langs de weg wor­den hagen geplant en er komen vier- tot vijf­hon­derd bomen. Het groe­ne karak­ter van de nieu­we weg is ook de reden voor de naams­ver­an­de­ring van […]

Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te […]