Bio­di­ver­si­teit krijgt alle kans in Deur­ne­se ber­men

In 2011 is de gemeen­te Deur­ne gestart met een pilot om haar ber­men bui­ten de bebouw­de kom op een ande­re manier te behe­ren. De eer­ste resul­ta­ten zijn dus­da­nig dat de pilot ver­der uit­ge­breid kan wor­den. Voor dit jaar bete­kent dit dat Deur­ne haar ber­men vol­le­dig eco­lo­gisch gaat behe­ren. Bio­di­ver­si­teit krijgt dus alle kans in de […]

‘Crisis is kans voor kwa­li­teits­slag in de bouw’ plei­dooi voor inves­te­ren in groen

Op het con­gres Bouw­ste­nen gemeen­te­lijk groen­be­leid hield Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, een plei­dooi voor meer aan­dacht voor de groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Bezui­ni­gen op de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te is een zeer beden­ke­lij­ke ont­wik­ke­ling. Ook Kees Jan de Vet, lid direc­tie­raad Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, bena­druk­te dat inves­te­ren in kwa­li­teit zich juist […]