Berichten

In 2011 is de gemeente Deurne gestart met een pilot om haar bermen buiten de bebouwde kom op een andere manier te beheren. De eerste resultaten zijn dusdanig dat de pilot verder uitgebreid kan worden. Voor dit jaar betekent dit dat Deurne haar bermen volledig ecologisch gaat beheren. Biodiversiteit krijgt dus alle kans in de Deurnese bermen.
De uitbreiding houdt in dat alleen de ‘ecologisch beheerde’ bermen in 2012 worden gemaaid. De overige bermen worden in 2012 niet gemaaid. Door het aangepaste beheer worden de bermen geschikter voor dieren en planten omdat:
1- zij ecologische verbindingsstroken vormen voor planten en dieren;
2- zij andere soorten begroeiing krijgen (bijvoorbeeld bloeiend fluitenkruid en boterbloem). Het is nog niet duidelijk in hoeverre de soortenrijkdom zal toenemen; dit wordt pas na een aantal jaren zichtbaar;
3- er meer schuilgelegenheid voor kleine zoogdieren ontstaat;
4- de biodiversiteit wordt bevorderd. Bepaalde insecten en vlinders kunnen overwinteren in de overblijvende vegetatie.
 
Wegen buiten bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom onderscheidt de gemeente vier categorieën wegen welke gerelateerd zijn aan een maairegime: Voorlopig wordt per wegtype het volgende maairegime aangehouden:
a. Ecologisch beheerde wegen
Hier worden de bermen 1 keer per jaar worden gemaaid, waarna het maaisel verwijderd wordt. Hierdoor verschraalt de bodem met als gevolg dat er meer plantensoorten kunnen ontwikkelen. Hierdoor voelen diersoorten (denk daarbij aan insecten en vlinders) zich prettig in de bermen.
b. Doorgaande wegen in het buitengebied
Langs de doorgaande (hoofd)wegen, wegen waar veel huizen staan en wegen die veel splitsingen en kruisingen hebben, wordt 1 keer per 2 jaar gemaaid. Vorig jaar zijn deze bermen voor het laatst gemaaid. Bij obstakels (bermpaaltjes e.d.) wordt waar nodig twee keer per jaar gemaaid.
c. Overige wegen in het buitengebied
Alle overige wegen worden 1 keer per 4 jaar worden gemaaid.
Om gevaarlijke situaties rondom kruisingen en bermpaaltjes te voorkomen wordt op deze locaties wanneer nodig gemaaid.
d. Onverharde wegen
Zoals ook nu al het geval is, worden de bermen van onverharde wegen niet gemaaid.
Volgend jaar evalueert de gemeente deze proef en wordt het beleid betreffende het maaien van bermen voor 2013 bepaald.
Bron:
Gemeente Deurne 

Op het congres Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid hield Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een pleidooi voor meer aandacht voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte is een zeer bedenkelijke ontwikkeling.

Ook Kees Jan de Vet, lid directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte dat investeren in kwaliteit zich juist hier terugbetaalt. Daarbij zou nog meer samenwerking gezocht kunnen worden tussen degenen die ‘rood’ en ‘groen’ invullen op de planologische kaart.

Frank van Bussel, directeur Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij adviseert gemeenten bij burgerinitiatieven ‘luister en faciliteer’.

Gemeente Uithoorn gaf hiervan bij monde van wethouder Ria Zijlstra een inspirerend voorbeeld. ‘Geef burgerinitiatieven de ruimte, ondersteun ze daadwerkelijk en weet op tijd terug te treden als overheid’ was haar boodschap. Waaraan nog werd toegevoegd: ‘heb geduld en breng ook de participanten geduld bij’. Een helder kwaliteitsplan voor het beheer na de aanvankelijke realisatie is essentieel.

‘Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid’, jubileumcongres van de Bomenstichting, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp vond plaats op donderdag 2 december 2010.

Meer informatie over de presentaties is te vinden op de website van de Bomenstichting »

Bron:
Bomenstichting