Maas­tricht­se groe­ne loper cen­traal item in der­de edi­tie De Groe­ne Stad

Ruim 21.000 abon­nees ont­van­gen van­daag de der­de edi­tie van De Groe­ne Stad met daar­in aan­dacht voor het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit. In Maas­tricht is name­lijk begin dit jaar een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan: ‘De Groe­ne Loper’, een plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in het Maas­tricht­se plan staat de gesta­pel­de […]

Groen belang­rijk item voor verkiezingsprogramma’s gemeen­ten

Uit een ana­ly­se van de verkiezingsprogramma’s in de 17 ste­den met kracht­wij­ken blijkt dat groen een belang­rijk onder­werp is. In ruim 85% van de bij­na 250 partijprogramma’s zijn pas­sa­ges over groen opge­no­men. Groen­Links scoort daar­bij het hoogst, de VVD het laagst. Per gemeen­te zijn er ech­ter gro­te ver­schil­len, ook bin­nen een par­tij. Zo blijkt uit […]