Pro­vin­cie Zuid-Hol­land inves­teert extra in groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land gaat extra inves­te­ren in gebieds­af­spra­ken over natuur, recre­a­tie, water en land­bouw. Het draag­vlak om samen te wer­ken aan het rea­li­se­ren van meer natuur en recre­a­tie is groot bij de betrok­ken par­tij­en, zoals onder­ne­mers, agra­ri­ërs en gemeen­ten. Daar­om vra­gen Gede­pu­teer­de Sta­ten aan Pro­vin­ci­a­le Sta­ten om al gere­ser­veer­de groen­mid­de­len eer­der beschik­baar te stel­len. Het […]