Het belang van bomen in de stad

Bomen heb­ben een veel gro­ter belang voor de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving dan je op het eer­ste gezicht zou den­ken. Niet alleen ver­fraai­en ze de omge­ving, ze kun­nen ook een gro­te bij­dra­ge leve­ren aan de ver­be­te­ring van de vaak slech­te lucht­kwa­li­teit in onze ste­den. De laat­ste tijd wordt veel geschre­ven over fijn­stof en de risico’s daar van […]