Eer­ste boom voor CO2-com­pen­sa­tie­bos in Hoo­ge­veen

De gemeen­te Hoo­ge­veen plant zon­dag, tij­dens de inter­na­ti­o­na­le Kli­maat­ac­tie­dag, de eer­ste boom voor het zoge­noem­de CO2-com­pen­sa­­tie­­bos. Hoo­ge­veen is een mil­len­ni­um­ge­meen­te en dat bete­kent dat de gemeen­te onder meer de uit­stoot van CO2 wil beper­ken. Bomen halen CO2 uit de lucht, daar­om wil de gemeen­te een com­pen­sa­tie­bos bij de toe­kom­sti­ge begraaf­plaats Zeven­ber­gen bij Flui­ten­berg. Inwo­ners, bedrij­ven […]

400 bomen voor bedrij­ven­ter­rein De Wie­ken in Hoo­ge­veen

Bedrij­ven­ter­rein De Wie­ken in Hoo­ge­veen krijgt 400 nieu­we bomen en hagen. De oude groen­in­rich­ting gaat op de schop. Smal­le groen­stro­ken wor­den ver­van­gen door bre­de gazon­nen en hagen. Ver­zwak­te bomen die bin­nen enke­le jaren dood gaan, wor­den gekapt en ver­van­gen door 400 nieu­we bomen. De gemeen­te heeft hier­voor een kap­ver­gun­ning aan­ge­vraagd.           […]