‘Han­ging bas­kets’ popu­lair in Hen­ley on Tha­mes

De Groe­ne Stad wil ook stil­staan bij klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. Een paar weken gele­den wer­den we getrof­fen door een ini­ti­a­tief in Hen­ley on Tha­mes, een klein stad­je in Oxford­shi­re. Onder­ne­mers en par­ti­cu­lie­ren bestel­den bin­nen een paar dagen een klei­ne hon­derd ‘han­ging bas­kets’. Dat aan­tal zal nog flink toe­ne­men. Ze bevat­ten niet alleen kleu­ri­ge, maar ook ‘hairy’ […]