Groen­land Rot­ter­dam 2008

De pro­gram­me­ring is gericht op een bre­de doel­groep. In samen­wer­king met loka­le par­tij­en (onder­wijs, cul­tuur­edu­ca­tie etc ) biedt Groen­land een geva­ri­eerd aan­bod van kin­der­ac­ti­vi­tei­ten, semi­nars en pro­duct­pre­sen­ta­ties van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven over­dag tot kwa­li­ta­tie­ve optre­dens (muziek, the­a­ter, dans ) in de avond. Groen­land com­bi­neert ken­nis­uit­wis­se­ling, ont­span­ning en inhou­de­lijk ver­maak in een zin­nen­prik­ke­len­de omge­ving. Het is de […]