Groen­land Rot­ter­dam 2008

De pro­gram­me­ring is gericht op een bre­de doel­groep. In samen­wer­king met loka­le par­tij­en (onder­wijs, cul­tuur­edu­ca­tie etc ) biedt Groen­land een geva­ri­eerd aan­bod van kin­der­ac­ti­vi­tei­ten, semi­nars en pro­duct­pre­sen­ta­ties van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven over­dag tot kwa­li­ta­tie­ve optre­dens (muziek, the­a­ter, dans ) in de avond. Groen­land com­bi­neert ken­nis­uit­wis­se­ling, ont­span­ning en inhou­de­lijk ver­maak in een zin­nen­prik­ke­len­de omge­ving. Het is de ide­a­le plat­form voor bedrij­ven om zich­zelf te pre­sen­te­ren en rela­ties uit te nodi­gen voor infor­ma­tie­voor­zie­ning, ken­nis­uit­wis­se­ling en debat onder het genot van een hap­je, drank­je en muziek.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar, open­baar groen,Landschapsarchitectuur

Bron:
RNW con­cept design
Rot­ter­dam groen­jaar