Drie groe­ne vra­gen aan…Egbert Roozen

Egbert Roozen Direc­teur bran­che­ver­e­ni­ging VHG 1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? De Groe­ne Stad is aan de ene kant een doel­stel­ling: wij vin­den dat ste­den in Neder­land, de bebouw­de omge­ving in het alge­meen, groe­ner moet wor­den. Daar­voor heb­ben wij tal­lo­ze argu­men­ten en moti­va­ties ver­za­meld, die we op een […]