Zorg­in­stel­lin­gen star­ten ver­groe­ningstra­ject met IVN

Na een suc­ces­vol­le aftrap van de wer­ving voor Grijs, Groen & Geluk­kig in janu­a­ri, heeft IVN uit een gro­te hoe­veel­heid aan­mel­din­gen twin­tig zorg­cen­tra gese­lec­teerd. Zij gaan als eer­ste aan de slag met het ver­groe­nen van hun zorg­cen­tra en het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma aan hun bewo­ners. In 2018 doen uit­ein­de­lijk hon­derd zorg­cen­tra mee met […]