Prijs voor excel­len­te ‑groe­ne- zorg­ar­chi­tec­tuur

De Hedy d’Ancona-prijs richt zich spe­ci­fiek op gebou­wen in de zorg waar­bij ste­den­bouw, tuin- en land­schaps­ar­chi­tec­tuur, archi­tec­tuur en/of inte­ri­eur­ar­chi­tec­tuur het zorg­con­cept onder­steu­nen. Het kan gaan om nieuw­bouw, her­be­stem­ming, reno­va­tie van een gebouw of om een gebieds­ont­wik­ke­ling van een ensem­ble van gebou­wen, waar­van mini­maal één gebouw is vol­tooid. Ieder­een kan een pro­ject voor­dra­gen: opdracht­ge­vers, ont­wer­pers, zorg­pro­fes­si­o­nals, […]