Groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen plei­ten voor Del­ta­plan Groen

Een coa­li­tie van groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes heb­ben een aan­zet gemaakt voor een groe­ne para­graaf in het Regeer­ak­koord van het vol­gen­de Kabi­net. Deze zal na de ver­kie­zin­gen op 15 maart aan­staan­de gevormd moe­ten wor­den. Ze pre­sen­teer­den die op dins­dag 4 okto­ber in pos­ter­vorm tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst met Twee­de Kamer­le­den in Pers­cen­trum Nieuw­spoort. De […]

Water­schap doet mee aan City Deal voor kli­maat­be­sten­di­ge groe­ne ste­den

Negen publie­ke part­ners onder­te­ke­nen op woens­dag 9 maart samen met zeven (semi)private samen­wer­kings­part­ners de zoge­naam­de City Deal kli­maat­adap­ta­tie. Het Water­schap Drents Over­ijs­sel­se Del­ta (WDO­Del­ta) is één van deze par­tij­en. De onder­te­ke­ning vindt plaats tij­dens de werk­con­fe­ren­tie Water­vei­lig en kli­maat­be­sten­dig bou­wen, wonen en leven in Zwol­le. De part­ners van de deal gaan op nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal […]