Zelfs foto’s van plan­ten heb­ben rust­ge­vend effect op werk­ne­mers

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben al aan­ge­toond dat plan­ten op kan­toor een posi­tief effect heb­ben op de stem­ming, het zelf­ver­trou­wen en stress van werk­ne­mers. Veel werk­ne­mers heb­ben daar­om een plant of bloem(en) op kan­toor staan om zich geluk­ki­ger te voe­len. Een nieu­we stu­die toont nu ech­ter aan dat zelfs enkel de aan­we­zig­heid van een afbeel­ding van een […]