Dr. Jolan­da Maas: ‘stu­den­ten heb­ben behoef­te aan een groe­ne­re stu­die­om­ge­ving’

Onder­zoek Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten bracht groen­be­hoef­te van stu­den­ten in kaart Op een idyl­li­sche groe­ne plek van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam – de Boel­e­t­uin  — spre­ken wij Jolan­da Maas en Nico­le van den Bogerd over hun onder­zoek ‘Groe­ne Gezon­de Stu­den­ten’. Jolan­da Maas is seni­or researcher op de afde­ling kli­ni­sche psy­cho­lo­gie van de VU. Met een team […]