Green Deal Infra­na­tuur ver­groot kan­sen voor natuur

Vrij­dag 1 april teken­den 20 orga­ni­sa­ties (onder ande­re over­he­den, infra­be­heer­ders, inge­ni­eurs­bu­reaus en De Vlin­der­stich­ting) de Green Deal Infra­na­tuur met als doel: ver­gro­ten van bewust­wor­ding over bio­di­ver­si­teit in rela­tie tot de Neder­land­se infra­struc­tuur. De orga­ni­sa­ties zet­ten geza­men­lijk hun erva­ring en ken­nis in om bio­di­ver­si­teit in hun eigen werk­ge­bied van­zelf­spre­ken­der te maken. Op deze manier kan de […]