Roof­top Revo­lu­ti­on wil via crowd­fun­ding onbe­nut plat dak in ste­den ver­groe­nen

Van­daag gaat het crowd­fun­ding plat­form voor groe­ne daken Roof­top Revo­lu­ti­on live met de eer­ste 5 Amster­dam­se dak­pro­jec­ten. Ieder­een kan mee­doen door een dak­pro­ject aan te maken, zodat er een groot dak en natuur­ge­bied ver­spreid over de daken ont­staat. Adop­tie via crowd­fun­ding Voor het eerst kun­nen orga­ni­sa­ties en men­sen die ‘dak-loos’ zijn, maar wel iets wil­len […]