Hoog­heem­raad­schap zet in op groe­ne water­ber­ging

Hoog­heem­raad­schap Noor­der­kwar­tier heeft per 15 juni 2015 nieu­we beleids­re­gels voor het ber­gen van regen­wa­ter als com­pen­sa­tie bij ver­har­ding van land. Het nieu­we beleid biedt meer ruim­te aan bedrij­ven, gemeen­ten en pro­ject­ont­wik­ke­laars om op een ande­re, inno­va­tie­ve manier de afspra­ken rond de ber­ging van regen­wa­ter in te vul­len. Als er gro­te delen van de grond van een […]