Buurt- en woon­boot­be­wo­ners in Amster­dam wil­len groen talud zelf behe­ren

Zelf­be­heer van het groe­ne talud stelt buurt- en woon­boot­be­wo­ners voor een flin­ke orga­ni­sa­to­ri­sche uit­da­ging, dat is de con­clu­sie van het onder­zoek naar de moge­lijk­he­den voor zelf­be­heer langs de Nieu­we Vaart in Amster­dam. Acht stu­den­ten zoch­ten in een peri­o­de van twee jaar ant­woor­den op de vra­gen rond zelf­be­heer in een pro­ject van de Weten­schaps­win­kel van Wage­nin­gen […]