Groe­ne Agen­da facts­heets gepre­sen­teerd: inves­te­ren in groen loont!

Op de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king van De Groe­ne Stad in samen­wer­king met de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, zijn dins­dag­mid­dag 18 april in Den Haag de eer­ste facts­heets gepre­sen­teerd. In deze publi­ca­ties wor­den de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het effect van groen op onze woon­om­ge­ving, leer­pres­ta­ties, gezond­heid en werk­om­ge­ving op een toe­gan­ke­lij­ke manier beschre­ven. De onder­zoe­ken von­den […]