Gezond­heids­raad: Meer Groen in en om de stad

Recre­a­tie in het groen is belang­rijk voor de volks­ge­zond­heid in Neder­land. De afge­lo­pen decen­nia is de aan­leg van ‘gezond groen’ ach­ter­ge­ble­ven bij de groei en ver­an­der­de samen­stel­ling van de ste­de­lij­ke bevol­king. De Gezond­heids­raad advi­seert in en om ste­den meer groen voor recre­a­tie aan te leg­gen. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten de gele­gen­heid om dit groen in […]