Semi­nar ‘de groe­ne, gezon­de wijk’

Een groe­ne omge­ving is goed voor onze gezond­heid, zo blijkt uit weten­schap­pe­lij­ke onder­zoek. Groen en natuur wer­ken ont­span­nend, dra­gen bij aan de lucht­kwa­li­teit, soci­a­le con­tac­ten nemen toe als de buurt groe­ner is en we bewe­gen en spor­ten graag in de natuur. De uit­da­ging voor de komen­de decen­nia is die ken­nis te ver­ta­len naar de inrich­ting […]