Geva­ri­eer­de recre­a­tie voor Amers­foort

De inwo­ners van Amers­foort heb­ben straks meer ruim­te voor recre­a­tie. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben van­daag inge­stemd met het inrich­tings­plan voor Park Randen­broek. Het bestaan­de park wordt hier­in ver­der ont­wik­keld tot een beek­dal waar­in natuur en cul­tuur elkaar ont­moe­ten. Zo wordt onder­meer de toe­gan­ke­lijk­heid van het gebied ver­groot door het uit­brei­den, ver­bin­den en ver­be­te­ren van de fiets- […]

Delft wil geva­ri­eer­de natuur in de stad

De gemeen­te Delft gaat de komen­de tijd extra aan­dacht beste­den aan een geva­ri­eer­de natuur in de stad. Zo wil de gemeen­te vlin­ders en libel­len lok­ken. In open­ba­re gebie­den wor­den vas­te plan­ten geplaatst die vlin­ders trek­ken. Om libel­len aan te trek­ken, wor­den bij oevers plan­ten als lis­dod­de en zwa­ne­bloem geplant. Lees het vol­le­di­ge bericht in AD […]