Ste­den rea­li­se­ren groe­ne geur­hang­plek­ken

Na tal van gesprek­ken met jon­ge en nieu­we Neder­lan­ders heeft Stich­ting wAar­de de ‘geurplek’ geïntroduceerd, een nieuw, groen ele­ment dat in diver­se ste­den gere­a­li­seerd zal wor­den. Het idee voor een geur­plek is sim­pel maar doel­tref­fend: een plek dus­da­nig inrich­ten dat deze heer­lijk ruikt. Het con­cept vindt zijn oor­sprong in gesprek­ken van mede­wer­kers van Stich­ting wAar­de […]