“Amsterdam niet ambi­ti­eus genoeg als het gaat om groe­ne daken”

“Amsterdam is niet ambi­ti­eus genoeg als het gaat om groe­ne daken”, dat stelt de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam. Groe­ne daken zijn de oplos­sing voor veel pro­ble­men waar gro­te ste­den mee te kam­pen heb­ben. Rot­ter­dam ziet daar dan ook de nood­zaak van in en legt in 2011 zeven keer zoveel groe­ne daken aan als de […]

Is jouw buurt groen genoeg ?

Van­af 1 okto­ber 2007 gaan kin­de­ren op 1200 basis­scho­len aan de slag met de scho­len­com­pe­ti­tie ‘Ga voor gezond’. Stich­ting Natuur en Mili­eu ont­wik­kel­de in samen­wer­king met het ken­­nis- en inno­va­tie­cen­trum Stich­ting Recre­a­tie de modu­le ‘is jouw buurt groen genoeg?’ Kin­de­ren zul­len de hoe­veel­heid groen in de buurt van de school meten en beoor­de­len. De kin­de­ren […]