Amster­dam werkt aan smo­galarm

Amster­dam gaat deze zomer onder­zoek doen naar de invoe­ring van een lokaal smo­galarm, naar aan­lei­ding van een voor­stel van de Par­tij voor de Die­ren. Vol­gens deze par­tij infor­meert Neder­land zijn inwo­ners nau­we­lijks actief over lucht­ver­vui­ling, ter­wijl de gezond­heid van risi­co­groe­pen zoals long­pa­ti­ën­ten extra te lij­den heeft onder de aan­we­zig­heid van bij­voor­beeld fijn­stof en stik­stof­oxi­den. Juist bij […]