Bloem­bol­len kleu­ren de Groe­ne Stad

Een groe­ne omge­ving heeft een gun­stig effect op de gezond­heid en het humeur van de men­sen. Par­ken kun­nen hier onder ande­re aan bij­dra­gen. Gemeen­tes die de roep om meer kleur en vari­a­tie van­uit de samen­le­ving wil­len beant­woor­den, kun­nen juist in het gebruik van bloem­bol­len een oplos­sing vin­den. Bloem­bol­len bren­gen na de win­ter de eer­ste kleur […]