Groen boven alles Over dak- en gevel­groen als fun­da­ment onder de groe­ne stad

De groe­ne ruim­te in de stad staat zwaar onder druk. De gren­zen van de stads­uit­brei­ding lij­ken te zijn bereikt aan­ge­zien we natuur en land­schap wil­len bescher­men. Mul­ti­func­ti­o­neel ruim­te­ge­bruik van de ruim­te in de stad wordt een nood­zaak. Toe­pas­sing van dak- en gevel­groen is een zeer geschik­te manier om het opper­vlak aan groen in ste­den uit […]