Bomen zor­gen voor een ple­zie­ri­ge sfeer bij entree zie­ken­huis

De gemeen­te ’s‑Hertogenbosch schenkt in totaal 49 hemel­bo­men (Ailan­thus altis­si­ma) aan het Jeroen Bosch Zie­ken­huis. Het gro­te plein voor het zie­ken­huis moet patiënten en bezoe­kers een wel­kom gevoel geven. Bezoe­kers kun­nen gemak­ke­lijk onder de indruk raken van de groot­te van het gebouw en de druk­ke wegen erom­heen. Het plein moet daar­om een aan­ge­naam en over­zich­te­lijk […]

‘Puntgraaf’ wint plan voor groe­ne entree Leid­se bin­nen­stad

Een samen­wer­kings­ver­band van ate­lier PRO archi­tek­ten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de her­in­rich­ting van de Lam­mer­markt in Lei­den gewon­nen. Het con­cept Punt­gaaf voor­ziet in het her­stel van het his­to­ri­sche bol­werk, in com­bi­na­tie met een bouw­blok aan stads­zij­de.  “Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen”, aldus het jury­rap­port. Wegens het […]