Groen van en voor de maat­schap­pij’

Het pro­ject ’ Groen van en voor de maat­schap­pij’ is een van de laat­ste pro­jec­ten die met finan­cie­ring via de KIGO-rege­­ling van het minis­te­rie van EZ tot stand kwa­men. Doel van het pro­ject was om ken­nis over de posi­tie­ve effec­ten van groen uit de omge­vings­psy­cho­lo­gie te inte­gre­ren in het groe­ne onder­wijs. Aan­lei­ding van het pro­ject, […]