Meer groen in de woon­om­ge­ving helpt woon­wij­ken duur­za­mer te maken

Op ver­zoek van minis­ter Voge­laar voor Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie heeft de stich­ting Groen­fo­rum Neder­land een advies uit­ge­bracht inza­ke de groe­ne com­po­nent in de woon­vi­sies van gro­te­re gemeen­ten. Groen­fo­rum con­sta­teert dat er in deze woon­vi­sies nau­we­lijks aan­dacht is voor het belang van een groe­ne woon­om­ge­ving. En dat ter­wijl uit inter­na­ti­o­naal onder­zoek blijkt dat open­baar en […]