Groe­ne duur­za­me uit­vaart toe­ne­men­de trend

Steeds meer men­sen vin­den duur­zaam­heid belang­rijk en pas­sen hier dan ook hun levens­stijl op aan. De ont­wik­ke­lin­gen bin­nen duur­za­me uit­vaar­ten spe­len in op deze behoef­te waar­door het waar­schijn­lijk een steeds gro­te­re rol gaat spe­len in de uit­vaart­bran­che wereld­wijd. Het kan tegen­woor­dig al rela­tief klein door bij­voor­beeld fair­t­ra­de kof­fie te schen­ken tij­dens de kof­fie­ta­fel en duur­zaam papier […]