Groe­ne duur­za­me uit­vaart toe­ne­men­de trend

Steeds meer men­sen vin­den duur­zaam­heid belang­rijk en pas­sen hier dan ook hun levens­stijl op aan. De ont­wik­ke­lin­gen bin­nen duur­za­me uit­vaar­ten spe­len in op deze behoef­te waar­door het waar­schijn­lijk een steeds gro­te­re rol gaat spe­len in de uit­vaart­bran­che wereld­wijd. Het kan tegen­woor­dig al rela­tief klein door bij­voor­beeld fair­t­ra­de kof­fie te schen­ken tij­dens de kof­fie­ta­fel en duur­zaam papier voor de rouw­kaar­ten te gebrui­ken tot een begra­fe­nis met een duur­za­me kist.

Natuur­be­graaf­plaat­sen

Voor men­sen die begra­ven wil­len wor­den op een natuur-neu­tra­le en duur­za­me manier, kan er wor­den geko­zen voor een graf op ver­schil­len­de natuur­be­graaf­plaat­sen in Neder­land. In plaats van bij een con­ven­ti­o­ne­le begraaf­plaats, lig­gen de gra­ven niet in strak­ke rij­en. maar kan je zelf een mooie plek uit­zoe­ken.
Het uit­gangs­punt bij de inrich­ting van een natuur­be­graaf­plaats, is het terug­bren­gen en behou­den van de cul­tuur­his­to­ri­sche en eco­lo­gi­sche waar­de van de natuur. Er mogen dan ook uit­slui­tend orga­ni­sche graf­mo­nu­men­ten wor­den gebruikt.
Begraaf­plaat­sen wereld­wijd
De afge­lo­pen jaren wordt er wereld­wijd steeds meer ruk­baar­heid gege­ven aan de impact op de natuur bij con­ven­ti­o­neel begra­ven. Zo bleek in 2014 nog uit een docu­men­tai­re ‘A Will for the Woods’ dat we jaar­lijks de aar­de vul­len met ruim 24 kilo­me­ter aan che­misch bewerkt hout voor graf­kis­ten, 192.000 liter aan gif­tig bal­sem vloei­stof en zo’n 1,6 mil­joen ton aan beton voor graf­kel­ders.
De vraag naar een plek op een natuur­be­graaf­plaats is hier­door geste­gen waar­door er wereld­wijd steeds meer bij komen. Zo had het Ver­e­nigd Konink­rijk, 22 jaar gele­den nog maar 17 natuur­be­graaf­plaat­sen waar dat er nu ruim 200 zijn. In Ame­ri­ka waren er 10 jaar gele­den zelfs nog geen natuur­be­graaf­plaat­sen en kun­nen we er vol­gens Green Buri­al Coun­cil nu ruim 30 vin­den.
Eco­lo­gi­sche uit­vaart­kist
Voor de mees­te stan­daard uit­vaart­kis­ten wor­den pro­duc­ten gebruikt die scha­de­lijk zijn voor het mili­eu. Tegen­woor­dig zijn er steeds meer orga­ni­sa­ties die hier een alter­na­tief voor ver­zin­nen zoals Ono­ra met de intro­duc­tie van de eco­lo­gi­sche uit­vaart­kist. Eco­lo­gi­sche uit­vaart­kis­ten wor­den in een paar minu­ten gemaakt van uit­slui­tend duur­zaam mate­ri­aal dat vol­le­dig afbreek­baar is in de natuur waar­door ze tevens zijn toe­ge­staan op natuur­be­graaf­plaat­sen.
“De gebrui­ke­lij­ke graf­kis­ten zijn al jaren­lang het­zelf­de”, zegt Marie­ke Haver­mans, opricht­ster van Ono­ra, tegen­over de NOS. “Ze zijn don­ker en bruin. En de gebruik­te mate­ri­a­len, zoals nagel­tjes, niet­jes, schroe­ven en plas­tic hand­vat­ten, zijn mili­eu­ver­vui­lend.”
De aar­den urn
Je kan tegen­woor­dig ook kie­zen voor een duur­za­me en mili­eu­vrien­de­lij­ke urn. Zo is een aar­den urn gemaakt van onge­bak­ken klei zodat de as zich uit­ein­de­lijk natuur­lijk ver­mengt met de aar­de wan­neer je ervoor kiest de urn te begra­ven.
Begra­ven of cre­me­ren zon­der kist
Sinds 1991 is het in Neder­land toe­ge­staan om te begra­ven of cre­me­ren zon­der kist. Zeker bij natuur­lijk begra­ven wordt hier de voor­keur aan gege­ven. Het lichaam is hier­bij niet vol­le­dig onbe­dekt maar kan wor­den inge­wik­keld met gebruik van ver­schil­len­de wik­kel­kle­den van natuur­lijk mate­ri­aal.
Bron: groencourant.nl