Wat bete­kent het gebiedsla­bel van NL Green­la­bel?

Duur­za­me gebieds­ont­wik­ke­ling waar­bij kli­maat, natuur en mens samen­gaan, is niet meer weg te den­ken. De over­heid, gemeen­ten, woning­bouw­cor­po­ra­ties en archi­tec­ten heb­ben hoge ambi­ties voor het rea­li­se­ren van een toe­komst­be­sten­di­ge leef­om­ge­ving, maar in de prak­tijk blij­ken de ambi­ties moei­lij­ker om te zet­ten dan gedacht. Een hel­de­re inte­gra­le visie op het gebied van duur­zaam­heid en gemeen­schap­pe­lijk draag­vlak […]